23. Правильну вимову слів відображено в рядку

  • ллється [л':éц':а], розпитати [роспиетáти], сьомий [с'óмиǐ] 

  • сміється [см'ійéс':а], рядно [рйаднó], діжка [д'íжка]

  • ґрати [ґрáти], дев'ять [дéвйат'] джміль [джм'іл']

  • ґрати [ґрáти], дев'ять [дéвйат'] джміль [джм'іл']

  • беззаконня [беиз:акóн':а], щука [щчýка], ніч [н'іч'] 

Тренуємось даліДо змісту
http://www.zoofirma.ru/